2014 Senior British Judo Championships

2014 Senior British Judo Championships

14/12/2014 English Institute Of Sport, Sheffield, England. 2014 Senior British Judo Championships. Action from the senior men u60k, Scott Malone (blue) battles Ashley McKenzie.