elitepix | 2014 Senior British Championships | 2014 Senior British Judo Championships
2014 Senior British Judo Championships

2014 Senior British Judo Championships

14/12/2014 English Institute Of Sport, Sheffield, England. 2014 Senior British Judo Championships. Action from the senior women u52k, Kelly Edwards (white) throws Molley Storey.