elitepix | 2018 EVJC Glasgow D2 | 2018 Veteran European Judo Championships
2018 Veteran European Judo Championships

2018 Veteran European Judo Championships

14th - 16th June 2018, Emirates Arena, Glasgow, Scotland; GB judoka in action D2